1929

 

 

 

 


»Dem mutigen Bekenner, dem gerechten

Schriftsteller Kurt Pinthus in Verehrung

Joseph Roth«


 

Joseph Roth: Rechts und Links. Berlin 1929, DLA Marbach (BKP4), Foto: Anja Bleeser
Joseph Roth: Rechts und Links. Berlin 1929, DLA Marbach (BKP4), Foto: Anja Bleeser